···
RETURN
Teacher(s)
Qiu, Larry Dongxiao

Zhou, Mohan

Ph.D. 2013  Hong Kong
Location (2023): Zhejiang
Academic
Sibling(s)
4 listed
Liu, Qing
Wei, Xing
Zhan, Chaoqun
Zhou, Mohan
 ···
Student(s)
None listed


Zhou, Mohan
Thesis: "Two Essays in Environmental Economics and Offshoring"