···
RETURN
Teacher(s)
Feenstra, Robert C.
Russ​, Katheryn
Swenson, Deborah
Bergin, Paul R.

Sheng, Liugang

Ph.D. 2012  UC Davis
Location (2024): CUHK
Academic
Sibling(s)
24 listed
Blonigen, Bruce A.
Campbell, Douglas L.
Choi, Bo-Young
Choi, Jaerim
Friberg, Richard
Hong, Chang
Iranzo, Susana
Jung, Jae Wook
Kee, Hiau Looi
Li, Zhiyuan
Ma, Hong
Macedoni, Luca
Rahman, Ahmed
Salvatici, Luca
Siregar, Rizki Nauli (Kiki)
Soderbery, Anson
Tyazhelnikov, Vladimir
Van Assche, Ari
Weinberger, Ariel
Wong, Kar-Yiu
Wright, Greg
Xu, Mingzhi (Jimmy)
Yang, Tzu-Han Maria
Yu, Miaojie
 ···
Student(s)
None listed


Sheng, Liugang
Thesis: "Essays on China’s Embrace of Globalization"