···
RETURN
Teacher(s)
Feenstra, Robert C.
Lindert, Peter
Silvestre, Joaquim
Swenson, Deborah

Yu, Miaojie

Ph.D. 2005  UC Davis
Location (2024): Peking
Academic
Sibling(s)
23 listed
Blonigen, Bruce A.
Campbell, Douglas L.
Choi, Bo-Young
Choi, Jaerim
Friberg, Richard
Hong, Chang
Iranzo, Susana
Kee, Hiau Looi
Li, Zhiyuan
Ma, Hong
Macedoni, Luca
Rahman, Ahmed
Salvatici, Luca
Sheng, Liugang
Siregar, Rizki Nauli (Kiki)
Soderbery, Anson
Tyazhelnikov, Vladimir
Van Assche, Ari
Weinberger, Ariel
Wong, Kar-Yiu
Wright, Greg
Xu, Mingzhi (Jimmy)
Yang, Tzu-Han Maria
 ···
Student(s)
3 listed
Cui, Xiaomin
Dai, Mi
Zhang, Rui (Ray)


Yu, Miaojie
Thesis: "Three Essays on Political Economy of Trade"