···
RETURN
Teacher(s)
Tao, Zhigang
Lu, Yi
Zhang, Yifan
Zhou, Wen

Zhang, Yan

Ph.D. 2013  Hong Kong
Location (2023): Shanghai UFE
Academic
Sibling(s)
3 listed
Che, Yi
Vanino, Enrico
Zhou, Mohan
 ···
Student(s)
None listed


Zhang, Yan
Thesis: "Two essays on antidumping investigations"