···
RETURN
Teacher(s)
Qiu, Larry Dongxiao
Tao, Zhigang

Zhou, Mohan

Ph.D. 2013  Hong Kong
Location (2023): Zhejiang
Academic
Sibling(s)
7 listed
Che, Yi
Liu, Qing
Vanino, Enrico
Wei, Xing
Zhan, Chaoqun
Zhang, Yan
Zhou, Mohan
 ···
Student(s)
None listed


Zhou, Mohan
Thesis: "Two Essays in Environmental Economics and Offshoring"