Zygomycetes

Zygospore of Radiomyces spectabilis

Zygospore of <i>Radiomyces spectabilis</i>