Zygomycetes

Spores of Scutellospora heterogama

Spores of <i>Scutellospora heterogama</i>