Zygomycetes

Rhopalomyces elegans

<i>Rhopalomyces elegans</i>