Zygomycetes

Spores of Glomus mosseae

Spores of <i>Glomus mosseae</i>