···
RETURN
Teacher(s)
Qiu, Larry Dongxiao
Zhang, Hongsong
Zhang, Yifan

Zhan, Chaoqun

Ph.D. 2018  Hong Kong
Location (2023): Hong Kong Baptist
Academic
Sibling(s)
4 listed
Liu, Qing
Wei, Xing
Zhou, Mohan
Zhou, Mohan
 ···
Student(s)
None listed


Zhan, Chaoqun
Thesis: "Two essays in international trade"