···
RETURN
Teacher(s)
Tang, Heiwai
Qiu, Larry Dongxiao

Wei, Xing

Ph.D. 2021  Hong Kong
Location (2024): Nanjing
Academic
Sibling(s)
3 listed
Liu, Qing
Zhan, Chaoqun
Zhou, Mohan
 ···
Student(s)
None listed


Wei, Xing
Thesis: "Essays on Firm Performance in China"