y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

  kfn:

(unglossed)

To glossed version.

Go to line  25    50    75    100    125    150    175    200    225    250

          J:aðøp:_ð kñ ¾ar p:r b:ap: Aaòr b:ðXa daðn:aðø Ok b:ØJ:ð hØO Al:av: kñ s:am:n:ð c:Øp:c:ap: b:òYð hØO hòø Aaòr Andr b:ðXð ki j:v:an: b:ib:i b:ØeD:y:a )s:v:v:ðdn:a s:ð p:Ca_ K:a rhi T:i.  rh - rhkr us:kñ m:Øúh s:ð Oðs:i edl: ehl:a dðn:ð v:al:i Aav:az: en:kl:t:i T:i,  ek daðn:aðø kl:ðj:a T:am: l:ðt:ð T:ð.  j:a_aðø ki rat: T:i,   )káet: s:ÀaXð m:ðø RÜb:i hØI,   s:ara g:aúv: AnD:kar m:ðø l:y: hað g:y:a T:a.
      G:is:Ü n:ð kha --  m:al:Üm: haðt:a hò,  b:c:ðg:i n:hiø.  s:ara edn: daò_t:ð hað g:y:a,  j:a dðK: t:að Aa.  [5]
            m:aD:v: ec:`kr b:aðl:a -- m:rn:a hi hò t:að j:ldi m:r Vy:aðø n:hiø j:at:i ?   dðK:kr Vy:a k-ú ?
            t:Ü b:_a b:ðddü hò b:ð.  s:al:B:r ej:s:kñ s:aT: s:ØK:c:òn: s:ð rha,  us:i kñ s:aT: Et:n:i b:ðv:faI !
            t:að m:ØJ:s:ð t:að us:ka t:_p:n:a Aaòr haT: - p:aúv: p:Xkn:a n:hiø dðK:a j:at:a.  [10]
      c:m:araðø ka kÙn:b:a T:a Aaòr s:arð g:aúv: m:ðø b:dn:am:.  G:is:Ü Ok edn: kam: krt:a t:að t:in: edn: Aaram: krt:a.  m:aD:v: Et:n:a kam:c:aðr T:a ek AaD: G:NXð kam: krt:a t:að G:øXðB:r ec:l:m: p:it:a.  Es:el:O unhðø khiø m:z:dÜri n:hiø em:l:t:i T:i.  G:r m:ðø m:ØXÎYiB:r An:aj: m:aòj:Üd hað,  t:að un:kñ el:O kam: krn:ð ki qs:m: T:i.  [15]  j:b: dað - c:ar faqð hað j:at:ð t:að G:is:Ü p:ð_ p:r c:`kr l:ke_y:aú t:að_ l:at:a Aaòr j:b: t:k v:h p:òs:ð rht:ð,  daðn:aðø ED:ruD:r m:arðm:arð ePrt:ð.  g:aúv: m:ðø kam: ki km:i n: T:i.  eks:an:aðø ka g:aúv: T:a,  m:ðhn:t:i Aadm:i kñ el:O p:c:as: kam: T:ð.  m:g:r En: daðn:aðø kað us:i v:Vt: b:Øl:at:ð,  j:b: dað Aadem:y:aðø s:ð Ok ka kam: p:akr B:i s:nt:að\: kr l:ðn:ð kñ es:v:a Aaòr kaðI c:ara n: haðt:a.  Ag:r daðn:aðø s:aD:Ü haðt:ð,  t:að unhðø s:nt:að\: Aaòr D:òy:ü kñ el:y:ð,  s:øy:m: Aaòr en:y:m: ki eb:l:kÙl: z:-rt: n: haðt:i.  [20]  y:h t:að En:ki )káet: T:i.  ev:ec:*: j:iv:n: T:a En:ka.  G:r m:ðø em:XÎXi kñ daðc:ar b:t:ün:aðø kñ es:v:a kaðI s:mp:e¶: n:hiø.  PXð c:iT:_aðø s:ð Ap:n:i n:gn:t:a kað Zaûkñ hØO ej:y:ð j:at:ð T:ð.  s:øs:ar ki ec:nt:aAaðø s:ð m:ØVt: !  [25]  kz:ü s:ð l:dð hØO.  g:ael:y:aú B:i K:at:ð,  m:ar B:i K:at:ð,  m:g:r kaðI B:i ^:m: n:hiø.  din: Et:n:ð ek v:s:Ül:i ki eb:l:kÙl: AaS:a n: rhn:ð p:r B:i l:aðg: Enhðø kÙC - n: - kÙC kz:ü dð dðt:ð T:ð.  m:Xr,  Aal:Ü ki fs:l: m:ðø dÜs:raðø kñ K:ðt:aðø s:ð m:Xr y:a Aal:Ü uK:a_ l:at:ð Aaòr B:Ün: - B:an:kr K:a l:ðt:ð y:a ds: - p:aúc: UK: uK:a_ l:at:ð Aaòr rat: kað c:Üs:t:ð.  G:is:Ü n:ð Es:i AakaS: - v:àe¶: s:ð s:aY s:al: ki um:Ò kaX di Aaòr m:aD:v: B:i s:p:Üt: b:ðXð ki t:rh b:ap: hi kñ p:d - ec:nhaðø p:r c:l: rha T:a,  b:elk us:ka n:am: Aaòr B:i uj:ag:r kr rha T:a.  [30]  Es: v:Vt: B:i daðn:aðø Al:av: kñ s:am:n:ð b:òYkr Aal:Ü B:Ün: rhð T:ð,  j:að ek eks:i K:ðt: s:ð K:aðd l:ay:ð T:ð.  G:is:Ü ki s*:i ka t:að b:hØt: edn: hØO dðhant: hað g:y:a T:a.  m:aD:v: ka by:ah ep:Cl:ð s:al: hØAa T:a.  j:b: s:ð y:h Aaòrt: AaI T:i,  us:n:ð Q:an:dan: m:ðø vy:v:sT:a ki n:iøv: Ral:i T:i Aaòr En: daðn:aðø b:ð^:òrt:aðø ka daðz:Q: B:rt:i rht:i T:i.  j:b: s:ð v:h AaI,  y:h daðn:aðø Aaòr B:i Aaram:t:l:b: hað g:y:ð T:ð.  [35]  b:elk kÙC Ak_n:ð B:i l:g:ð T:ð.  kaðI kay:ü krn:ð kað b:Øl:at:a,  en:vy:aüj: B:av: s:ð dØg:n:i m:z:dÜri m:aúg:t:ð.  v:hi Aaòrt: Aaj: )s:v: - v:ðdn:a s:ð m:r rhi T:i Aaòr y:h daðn:aðø S:ay:d Es:i Ent:z:ar m:ðø T:ð ek v:h m:r j:ay:,  t:að Aaram: s:ð s:aðy:ðø.
      G:is:Ü n:ð Aal:Ü en:kal:kr Cil:t:ð hØO khaú -- j:akr dðK: t:að,  Vy:a dS:a hò us:ki ?   c:Ø_òl: ka ePs:ad haðg:a,  Aaòr Vy:a ?  [40]   y:haú t:að AaðJ:a B:i Ok ,p:y:a m:aúg:t:a hò.
      m:aD:v: kað B:y: T:a ek kaðYri m:ðø g:y:a,  t:að G:is:Ü Aal:ØAaðø ka b:_a B:ag: s:af kr dðg:a.  b:aðl:a  -- m:ØJ:ð v:haú j:at:ð Rr l:g:t:a hò.
      Rr eks: b:at: ka hò,  m:òø t:að y:haú hÜú hi.
      t:að t:Ømhiø j:akr dðK:að n: ?  [45]
            m:ðri Aaòrt: j:b: m:ri T:i,  t:að m:òø t:in: edn: t:k us:kñ p:as: s:ð ehl:a t:k n:hiø,  Aaòr ePr m:ØJ:s:ð l:j:ay:ðg:i ek n:hiø ?   ej:s:ka kB:i m:Øúh n:hiø dðK:a,  Aaj: us:ka uG:_a hØAa b:dn: dðK:Üú.  us:ð t:n: ki s:ØD: B:i t:að n: haðg:i ?  m:ØJ:ð dðK: l:ðg:i t:að K:Øl:kr haT: - p:aúv: B:i n: p:Xk s:kñg:i.
      m:òø s:aðc:t:a hÜú kaðI b:al: - b:cc:a hØAa,  t:að Vy:a haðg:a ?  [50]  s:aðøY,  g:Ø_,  t:ðl:,  kØC B:i t:að n:hiø hò G:r m:ðø !  s:b: kØC Aa j:ay:g:a.  B:g:v:an:Î dðø t:að.  j:að l:aðg: AB:i Ok p:òs:a n:hiø dð rhð hòø,  v:ð hi kl: b:Øl:akr ,p:y:ð dðøg:ð.  m:ðrð n:aò l:_kñ hØO,  G:r m:ðø kB:i kØC n: T:a,  m:g:r B:g:v:an:Î n:ð eks:i - n: - eks:i t:rh b:ð_a p:ar hi l:g:ay:a.  [55]
      ej:s: s:m:aj: m:ðø rat: - edn: m:ðhn:t: krn:ð v:al:aðø ki hal:t: un:ki hal:t: s:ð kÙC b:hØt: AcCi n: T:i,  Aaòr eks:an:aðø kñ m:Øqab:l:ð m:ðø v:ð l:aðg:,  j:að eks:an:aðø ki dØb:ül:t:aAaðø s:ð l:aB: uYan:a j:an:t:ð T:ð,  khiø zy:ada s:mp:À T:ð,  v:haú Es: t:rh ki m:n:aðv:àe¶: ka p:òda hað j:an:a kaðI Ac:rj: ki b:at: n: T:i.  hm: t:að khðøg:ð,  G:is:Ü eks:an:aðø s:ð khiø zy:ada ev:c:arv:an:Î T:a Aaòr eks:an:aðø kñ ev:c:ar - S:Üny: s:m:Üh m:ðø S:aem:l: haðn:ð kñ b:dl:ð b:òYkb:az:aðø ki kÙets:t: m:NRl:i m:ðø j:a em:l:a T:a.  haú,  us:m:ðø y:h S:eVt: n: T:i ek b:òYkb:az:aðø kñ en:y:m: Aaòr n:iet: ka p:al:n: krt:a.  Es:el:O j:haú us:ki m:NRl:i kñ Aaòr l:aðg: g:aúv: kñ s:rg:n:a Aaòr m:ØeK:y:a b:n:ð hØO T:ð,  us: p:r s:ara g:aúv: uúg:l:i uYat:a T:a.  ePr B:i us:ð y:h t:s:kin: t:að T:i hi ek Ag:r v:h PXðhal: hò t:að km:s:ð - km: us:ð eks:an:aðø ki - s:i j:aú - t:að_ m:ðhn:t: t:að n:hiø krn:i p:_t:i,  Aaòr us:ki s:rl:t:a Aaòr en:riht:a s:ð dÜs:rð l:aðg: b:ðj:a fay:da t:að n:hiø uYat:ð.  [60]  daðn:aðø Aal:Ü en:kal:en:kal:kr j:l:t:ð - j:l:t:ð K:an:ð l:g:ð.  kl: s:ð kÙC n:hiø K:ay:a T:a.  Et:n:a s:b:Ó n: T:a ek unhðø YN_a hað j:an:ð dðø.  kI b:ar daðn:aðø ki z:b:an:ðø j:l: g:o.  eCl: j:an:ð p:r Aal:Ü ka b:ahri ehss:a b:hØt: zy:ada g:m:ü n: m:al:Üm: haðt:a,  l:ðekn: daút:aðø kñ t:l:ð p:_t:ð hi Andr ka ehss:a z:b:an:,  hl:k Aaòr t:al:Ü kað j:l:a dðt:a T:a Aaòr us: Aúg:arð kað m:Øhú m:ðø rK:n:ð s:ð zy:ada Q:òery:t: Es:i m:ðø T:i ek v:h Andr p:hØúc: j:ay:.  v:haú us:ð YNRa krn:ð kñ el:O kafi s:am:an: T:ð.  [65]  Es:el:O daðn:aðø j:ld - j:ld en:g:l: j:at:ð.  hal:aúek Es: kaðeS:S: m:ðø un:ki AaúK:aðø s:ð Aaús:Ü en:kl: Aat:ð.
      G:is:Ü kað us: v:]t: YakÙr ki b:rat: y:ad AaI
,  ej:s:m:ðø b:is: s:al: p:hl:ð v:h g:y:a T:a.  us: dav:t: m:ðø us:ð j:að t:àept: em:l:i T:i,  v:h us:kñ j:iv:n: m:ðø Ok y:ad rK:n:ð l:ay:q b:at: T:i,  Aaòr Aaj: B:i us:ki y:ad t:az:i T:i.  b:aðl:a -- v:h B:aðj: n:hiø B:Ül:t:a.  t:b:s:ð ePr us: t:rh ka K:an:a Aaòr B:rp:ðX n:hiø em:l:a.  [70]  l:_kiv:al:aðø n:ð s:b: kað B:rp:ðX p:Üe_y:aú eK:l:aI T:iø,  s:b:kað.  CaðXð - b:_ð s:b:n:ð p:Üe_y:aú K:ao Aaòr As:l:i G:i ki.  c:Xn:i,  ray:t:a,  t:in: t:rh kñ s:ÜK:ð s:ag:,  Ok rs:ðdar t:rkari,  dhi,  em:YaI,  Ab: Vy:a b:t:aUû ek us: B:aðj: m:ðø Vy:a sv:ad em:l:a,  kaðI raðkXaðk n:hiø T:i,  j:að c:iz: c:ahað,  m:aúg:að,  ej:t:n:a c:ahað K:aAað.  l:aðg:aðø n:ð Oðs:a K:ay:a,  ek eks:i s:ð p:an:i n: ep:y:a g:y:a.  m:g:r p:raðs:n:ðv:al:ð hòø ek p:¶:l: p:r haT: s:ð raðkñ hØO hòø,  m:g:r v:h hòø ek edy:ð j:at:ð hòø.  Aaòr j:b: s:b:n:ð m:Øúh D:að el:y:a,  t:að p:an:El:ay:c:i B:i em:l:i.  [75]  m:g:r m:ØJ:ð p:an: l:ðn:ð ki khaú s:ØD: T:i ?   K:_a hØAa n: j:at:a T:a.  c:Xp:X j:akr Ap:n:ð kmb:l: p:r l:ðX g:y:a.  Oðs:a edl: dery:av: T:a v:h YakØr.
      m:aD:v: n:ð En: p:daT:aðþ ka m:n:
- him:n: m:z:a l:ðt:ð hØO kha --  Ab: hm:ðø kaðI Oðs:a B:aðj: n:hiø eK:l:at:a.  [80]
      Ab: kaðI Vy:a eK:l:ay:ðg:a ?  v:h z:m:an:a dÜs:ra T:a.  Ab: t:að s:b:kað ekfay:t: s:ÜJ:t:i hò.  s:adivy:ah m:ðø m:t: Q:c:ü krað,  e#y:akm:ü m:ðø m:t: Q:c:ü krað.  p:ÜCað,  g:rib:aðø ka m:al: b:Xaðr b:Xaðrkr khaú rK:aðg:ð ?  [85]   b:Xaðrn:ð m:ðø t:að km:i n:hiø hò .  haú,  K:c:ü m:ðø ekfay:t: s:ÜJ:t:i hò .
      t:Øm:n:ð Ok b:is: p:Üery:aú K:aI haðøg:i ?
            b:is: s:ð jy:ada K:aI T:iø.
      m:òø p:c:as: K:a j:at:a.  [90]
      p:c:as: s:ð km: m:òùn:ð n: K:aI haðøg:i .  AcCa p:XÎYa T:a.  t:Ü t:að m:ðra AaD:a B:i n:hiø hò .  Aal:Ü K:akr daðn:aðø n:ð p:an:i ep:y:a Aaòr v:hiø Al:av: kñ s:am:n:ð Ap:n:i D:aðet:y:aú Aað`kr p:aúv: p:ðX m:ðø Ral:ð s:að rhð.  j:òs:ð dað b:_ðb:_ð Aj:g:r g:ðøRØel:y:aú m:arð p:_ð haðø.  [95]
      Aaòr b:ØeD:y:a AB:i t:k krah rhi T:i.

(  2 )

            s:b:ðrð m:aD:v: n:ð kaðYri m:ðø j:akr dðK:a,  t:að us:ki s*:i YNRi hað g:I T:i.  us:kñ m:Øúh p:r m:eVK:y:aú eB:n:k rhi T:iø.  p:T:raI hØI AaúK:ðø Up:r Xøg:i hØI T:iø.  s:ari dðh D:Ül: s:ð l:T:p:T: hað rhi T:i.  [100]  us:kñ p:ðX m:ðø b:cc:a m:r g:y:a T:a.
      m:aD:v: B:ag:a hØAa G:is:Ü kñ p:as: Aay:a.  ePr daðn:aðø z:aðr
 - z:aðr s:ð hay: - hay: krn:ð Aaòr Cat:i p:iXn:ð l:g:ð.  p:_aðs:v:al:aðø n:ð y:h raðn:a - D:aðn:a s:Øn:a,  t:að daò_ð hØO Aay:ð Aaòr p:Øran:i m:y:aüda kñ An:Øs:ar En: AB:ag:aðø kað s:m:J:an:ð l:g:ð.
      m:g:r zy:ada raðn:ð - p:iXn:ð ka Av:s:r n: T:a.  [105]  kfn: ki Aaòr l:k_i ki ef# krn:i T:i.  G:r m:ðø t:að p:òs:a Es: t:rh ^:ay:b: T:a,  j:òs:ð c:il: kñ G:aðøs:l:ð m:ðø m:aùs:.
      b:ap: - b:ðXð raðt:ð hØO g:aúv: kñ z:m:iødar kñ p:as: g:y:ð.  v:h En: daðn:aðø ki s:Ürt: s:ð n:frt: krt:ð T:ð.  kI b:ar Enhðø Ap:n:ð haT:aðø p:iX c:Økñ T:ð.  [110]  c:aðri krn:ð kñ el:O,  v:adð p:r kam: p:r n: Aan:ð kñ el:O.  p:ÜCa -- Vy:a hò b:ð eG:s:ØAa,  raðt:a Vy:aðø hò ?  Ab: t:að t:Ü edK:aI B:i n:hiø dðt:a ;   m:al:Üm: haðt:a hò,  Es: g:aúv: m:ðø rhn:a n:hiø c:aht:a.
      G:is:Ü n:ð z:m:in: p:r es:r rK:kr AaúK:aðø m:ðø Aaús:Ü B:rð hØO kha  -  s:rkar !  b:_i ev:p:e¶: m:ðø hÜú.  [115]  m:aD:v: ki G:rv:al:i rat: kað g:Øj:r g:I.  rat: - B:r t:_p:t:i rhi ,  s:rkar ,  hm: daðn:aðø us:kñ es:rhan:ð b:òYð rhð.  dv:a - da- j:að kÙC hað s:ka,  s:b: kÙC eky:a,  m:Øda v:h hm:ðø dg:a dð g:I.  Ab: kaðI Ok raðXi dðn:ðv:al:a B:i n: rha ,  m:ael:k.  t:b:ah hað g:y:ð.  [120]  G:r uj:_ g:y:a.  Aap:ka g:Øl:am: hÜú,  Ab: Aap:kñ es:v:a kaòn: us:ki em:XÎXi p:ar l:g:ay:ðg:a.  hm:arð haT: m:ðø t:að j:að kÙC T:a,  v:h s:b: t:að dv:a - da- m:ðø uY g:y:a.  s:rkar hi ki dy:a haðg:i t:að us:ki em:XÎXi uYðg:i.  Aap:kñ es:v:a eks:kñ ¾ar p:r j:aUû ?  [125]
           z:m:iødar s:ahb: dy:al:Ø T:ð.  m:g:r G:is:Ü p:r dy:a krn:a kal:ð kmb:l: p:r røg: c:`an:a T:a.  j:i m:ðø t:að Aay:a,  kh dðø,  dÜr hað y:haú s:ð.  y:aðø t:að b:Øl:an:ð s:ð B:i n:hiø Aat:a,  Aaj: j:b: ^:rz: p:_i t:að Aakr Q:ØS:am:d kr rha hò.  hram:Q:aðr khiø ka,  b:dm:aS:.  [130]  l:ðekn: y:h #aðD: y:a dNR ka Av:s:r n:hiø T:a.  j:i m:ðø kÙ`t:ð hØO dað ,p:y:ð en:kal: kr Pðøk edy:ð.  m:g:r s:antv:n:a ka Ok S:bd B:i m:Øúh s:ð n: en:kal:a.  us:ki t:rf t:aka t:k n:hiø.  j:òs:ð es:r ka b:aðJ: ut:ara hað.  [135]
      j:b: z:m:iødar s:ahb: n:ð dað ,p:y:ð edy:ð,  t:að g:aúv: kñ b:en:y:ð - m:haj:n:aðø kað En:kar ka s:ahs: kós:ð haðt:a ?  G:is:Ü z:m:iødar kñ n:am: ka eZ`aðra B:i p:iXn:a j:an:t:a T:a.  eks:i n:ð dað Aan:ð edy:ð,  eks:i n:ð c:ar Aan:ð.  Ok G:NXð m:ðø G:is:Ü kñ p:as: p:aúc: ,p:y:ð ki AcCi rqm: j:m:a hað g:I.  khiø s:ð n:aj: em:l: g:y:a ,  khiø s:ð l:k_i.  [140]  Aaòr daðp:hr kað G:is:Ü Aaòr m:aD:v: b:az:ar s:ð kfn: l:an:ð c:l:ð.  ED:r l:aðg: b:aús: - v:aús: kaXn:ð l:g:ð.  g:aúv: ki n:m:ü edl: es*:y:aú Aa - Aakr l:aS: dðK:t:i T:iø Aaòr us:ki b:ðks:i p:r dað b:Üúd Aaús:Ü eg:rakr c:l:i j:at:i T:iø.

3

            b:az:ar m:ðø p:hØúc:kr G:is:Ü b:aðl:a -- l:k_i t:að us:ð j:l:an:ðB:r kað em:l: g:I hòVy:aðø m:aD:v:.
      m:aD:v: b:aðl:a --  haú,  l:k_i t:að b:hØt: hò,  Ab: kfn: c:aehy:ð.  [145]
      t:að c:l:að kaðI hl:ka - s:a kfn: l:ð l:ðø.
      haú,  Aaòr Vy:a.  l:aS: uYt:ðuYt:ð rat: hað j:ay:ðg:i.  rat: kað kfn: kaòn: dðK:t:a hò ?
            kós:a b:Øra erv:aj: hò ek ej:s:ð j:it:ð j:i t:n: Zaúkn:ð kað c:iT:_a B:i n: em:l:ð,  us:ð m:rn:ð p:r n:y:a kfn: c:aehy:ð.  [150]
      kfn: l:aS: kñ s:aT: j:l: hi t:að j:at:a hò.
      Aaòr Vy:a rK:a rht:a hò
?  y:hi p:aúc: ,p:y:ð p:hl:ð em:l:t:ð t:að dv:ada- kr l:ðt:ð.
      daðn:aðø Ok dÜs:rð kñ m:n: ki b:at: t:a_ rhð T:ð.  b:az:ar m:ðø ED:ruD:r G:Üm:t:ð rhð.  [155]  kB:i Es: b:z:az: ki dÜkan: p:r g:y:ð,  kB:i us:ki dÜkan: p:r.  t:rht:rh kñ kp:_ð,  rðS:m:i Aaòr s:Üt:i dðK:ð,  m:g:r kÙC j:úc:a n:hiø.  y:haú t:k ek S:am: hað g:I.  t:b: daðn:aðø n: j:an:ð eks: dòv:i )ðrN:a s:ð Ok m:D:ØS:al:a kñ s:am:n:ð Aa p:hØúc:ð.  Aaòr j:òs:ð eks:i p:Üv:üen:eSc:t: vy:v:sT:a s:ð Andr c:l:ð g:y:ð.  [160]  v:haú z:ra dðr t:k daðn:aðø As:m:øj:s: m:ðø p:_ð rhð.  ePr G:is:Ü n:ð g:¸i kñ s:am:n:ð j:akr kha -- s:ahÜj:i,  Ok b:aðt:l: hm:ðø B:i dðn:a.
      Es:kñ b:ad kÙC ec:K:aòn:a Aay:a,  t:l:i hØI m:Cl:i AaI Aaòr daðn:aðø b:ram:dð m:ðø b:òYkr S:aent:p:Üv:ük p:in:ð l:g:ð.
      kI kñecc:y:aú t:ab:_t:að_ p:in:ð kñ b:ad daðn:aðø s:-r m:ðø Aa g:y:ð.
      G:is:Ü b:aðl:a
 -- kfn: l:g:an:ð s:ð Vy:a em:l:t:a?  [165]  AaeQ:r j:l: hi t:að j:at:a.  kñK: b:hÜ kñ s:aT: t:að n: j:at:a.
      m:aD:v: Aas:m:an: ki t:rf dðK:kr b:aðl:a
,  m:an:aðø dðv:t:aAaðø kað Ap:n:i en:\p:ap:t:a ka s:ax:i b:n:a rha hað -- dØen:y:a ka dst:Ür hò,  n:hiø l:aðg: b:aøm:n:aðø kað hz:araðø ,p:y:ð Vy:aðø dð dðt:ð hòø ?  kaòn: dðK:t:a hò,  p:rl:aðk m:ðø em:l:t:a hò y:a n:hiø.
      b:_ð Aadem:y:aðø kñ p:as: D:n: hò,  PÝûkñù.  [170]  hm:arð p:as: PÝûkn:ð kað Vy:a hò ?
            l:ðekn: l:aðg:aðø kað j:v:ab: Vy:a daðg:ð ?  l:aðg: p:ÜCðøg:ð n:hiø,  kfn: khaú hò ?
            G:is:Ü hús:a-- Ab:ð,  kh dðøg:ð ek ,p:y:ð km:r s:ð eK:s:k g:y:ð.  b:hØt: ZÜú`a,  em:l:ð n:hiø.  [175]  l:aðg:aðø kað ev:Sv:as: n: Aay:ðg:a,  l:ðekn: ePr v:hi ,p:y:ð dðøg:ð.
      m:aD:v: B:i hús:a-- Es: An:p:ðex:t: s:aòB:agy: p:r.  b:aðl:a-- b:_i AcCi T:i b:ðc:ari.  m:ri t:að Q:Üb: eK:l:aep:l:akr.  AaD:i b:aðt:l: s:ð zy:ada u_ g:I.  [180]  G:is:Ü n:ð dað s:ðr p:Üe_y:aú m:úg:ao.  c:Xn:i,  Aac:ar,  kl:ðej:y:aú.  S:rab:Q:an:ð kñ s:am:n:ð hi dÜkan: T:i.  m:aD:v: l:p:kkr dað p:¶:l:aðø m:ðø s:arð s:am:an: l:ð Aay:a.  p:Üra Rð` ,p:y:ð Q:c:ü hað g:y:a.  [185]  es:fü T:a_ð s:ð p:òs:ð b:c: rhð.
      daðn:aðø Es: v:]t: Es: S:an: s:ð b:òYð p:Üe_y:aú K:a rhð T:ð j:òs:ð j:øg:l: m:ðø kaðI S:ðr Ap:n:a eS:kar u_a rha hað.  n: j:v:ab:dðhi ka Q:aòf T:a
,  n: b:dn:am:i ki ef#.  En: s:b: B:av:n:aAaðø kað unhaðùn:ð b:hØt: p:hl:ð hi j:it: el:y:a T:a.
      G:is:Ü daS:üen:k B:av: s:ð b:aðl:a
-- hm:ari Aatm:aOû )s:À hað rhi hòø,  t:að Vy:a us:ð p:ØÀ n: haðg:a ?  [190]  m:aD:v: n:ð B:da s:p: es:r J:Xkakr t:s:dik ki -- j:-r - s:ð - j:-r haðg:a.  B:g:v:an:Î,  t:Øm: Ant:y:aüm:i hað.  us:ð b:òkÙNY l:ð j:an:a.  hm: daðn:aðø Ædy: s:ð AaS:iv:aüd dð rhð hòø.  Aaj: j:að B:aðj:n: em:l:a y:h kB:i um:Ò - B:r n: em:l:a T:a.  [195]
      Ok x:N: kñ b:ad m:aD:v: kñ m:n: m:ðø Ok S:øka j:ag:i.  b:aðl:a -- Vy:aðø dada,  hm: l:aðg: B:i t:að Okn:Ok edn: v:haú j:ay:ðøg:ð hi?
      G:is:Ü n:ð Es: B:aðl:ðB:al:ð s:v:al: ka kÙC u¶:r n: edy:a.  v:h p:rl:aðk ki b:at:ðø s:aðc:kr Es: Aan:nd m:ðø b:aD:a n: Ral:n:a c:aht:a T:a.
      j:að v:haú hm: l:aðg:aðø s:ð p:ÜCð ek t:Øm:n:ð hm:ðø kfn: Vy:aðø n:hiø edy:a t:að Vy:a khaðg:ð
?  [200]
            khðøg:ð t:Ømhara es:r.
      p:ÜCðg:i t:að z:-r.
      t:Ü kós:ð j:an:t:a hò ek us:ð kfn: n: em:l:ðg:a
?   t:Ü m:ØJ:ð Oðs:a g:D:a s:m:J:t:a hò ?   s:aY s:al: Vy:a dØen:y:a m:ðø G:as: K:aðdt:a rha hÜú ?  [205]   us:kað kfn: em:l:ðg:a.  Aaòr b:hØt: AcCa em:l:ðg:a.
      m:aD:v: kað ev:Sv:as: n: Aay:a.  b:aðl:a
-- kaòn: dðg:a?   ,p:y:ð t:Øm:n:ð c:X kr edy:ð.  [210]  v:h t:að m:ØJ:s:ð p:ÜCðg:i.  us:ki m:aúg: m:ðø t:að es:ndØr m:òøn:ð Ral:a T:a.
      G:is:Ü g:m:ü haðkr b:aðl:a
-- m:òø kht:a hÜú,  us:ð kfn: em:l:ðg:a,  t:Ü m:an:t:a Vy:aðø n:hiø ?
            kaòn: dðg:a,  b:t:at:ð Vy:aðø n:hiø?
            v:hi l:aðg: dðøg:ð,  ej:nhaðùn:ð ek Ab:ki b:ar edy:a.  [215]  haú,  Ab:ki ,p:y:ð hm:arð haT: n: Aay:ðøg:ð.
      jy:aðøjy:aðø AøD:ðra b:`t:a T:a Aaòr es:t:araðø ki c:m:k t:ðz: haðt:i T:i,  m:D:ØS:al:a ki raòn:k B:i b:`t:i j:at:i T:i.  kaðI g:at:a T:a,  kaðI Riøg: m:art:a T:a,  kaðI Ap:n:ð s:øg:i kñ g:l:ð el:p:Xa j:at:a T:a.  kaðI Ap:n:ð daðst: kñ m:Øúh m:ðø kÙlh_ l:g:ay:ð dðt:a T:a.
      v:haú kñ v:at:av:rN: m:ðø s:-r T:a
,  hv:a m:ðø n:S:a.  [220]  ekt:n:ð t:að y:haú Aakr Ok c:Øll:Ø m:ðø m:st: hað j:at:ð T:ð.  S:rab: s:ð zy:ada y:haú ki hv:a un: p:r n:S:a krt:i T:i.  j:iv:n: ki b:aD:aOú y:haú K:iøc: l:at:i T:iø Aaòr kÙC dðr kñ el:O y:h B:Ül: j:at:ð T:ð ek v:ð j:it:ð hòø y:a m:rt:ð hòø.  y:a n: j:it:ð hòø,  n: m:rt:ð hòø.
      Aaòr y:h daðn:aðø b:ap:b:ðXð Ab: B:i m:z:ð l:ðl:ðkr c:Øs:eky:aú l:ð rhð T:ð.  [225]  s:b:ki en:g:ahðø En:ki Aaðr j:m:i hØI T:iø.  daðn:aðø ekt:n:ð B:agy: kñ b:l:i hò.  p:Üri b:aðt:l: b:ic: m:ðø hò.
      B:r
p:ðX K:akr m:aD:v: n:ð b:c:i hØI p:Üe_y:aðø ka p:¶:l: uYakr Ok eB:K:ari kað dð edy:a,  j:að K:_a En:ki Aaðr B:ÜK:i AaúK:aðø s:ð dðK: rha T:a.  Aaòr dðn:ð kñ g:aòrv:,  Aan:nd Aaòr ull:as: ka Ap:n:ð j:iv:n: m:ðø p:hl:i b:ar An:ØB:v: eky:a.  [230]
      G:is:Ü n:ð khaú-- l:ð j:a,  K:Üb: K:a Aaòr AaS:iv:aüd dað.  ej:s:ki km:aI hò,  v:h t:að m:r g:I m:g:r t:ðra AaS:iv:aüd us:ð j:-r p:hØúc:ðg:a.  raðy:ðø - raðy:ðø s:ð AaS:iv:aüd dað,  b:_i g:a`i km:aI kñ p:òs:ð hòø.
      m:aD:v: n:ð ePr Aas:m:an: ki t:rf dðK:kr khaú-- v:h b:òkÙNY m:ðø j:ay:ðg:i dada,  b:òkÙNY ki ran:i b:n:ðg:i.
      G:is:Ü K:_a hað g:y:a Aaòr us:ð ull:as: ki l:hraðø m:ðø t:òrt:a hØAa b:aðl:a --  haú b:ðXa,  b:òkÙNY m:ðø j:ay:ðg:i.  [235]  eks:i kað s:t:ay:a n:hiø,   eks:i kað db:ay:a n:hiø.  m:rt:ðm:rt:ð hm:ari ez:ndg:i ki s:b:s:ð b:_i l:al:s:a p:Üri kr g:I.  v:h n: b:òkÙNY j:ay:ðg:i t:að Vy:a y:ð m:aðXðm:aðXð l:aðg: j:ay:ðøg:ð,  j:að g:rib:aðø kað daðn:aðø haT:aðø s:ð l:ÜXt:ð hòø,  Aaòr Ap:n:ð p:ap: kað D:aðn:ð kñ el:O g:øg:a m:ðø n:hat:ð hòø Aaðr m:¡ndraðø m:ðø j:l: c:`at:ð hòø ?
            Â:¹al:Øt:a ka y:h røg: t:Ørnt: hi b:dl: g:y:a.  A¡sT:rt:a n:S:ð ki Q:aes:y:t: hò.  [240]  dØK: Aaòr en:raS:a ka daòra hØAa.
      m:aD:v: b:aðl:a
-- m:g:r dada,  b:ðc:ari n:ð ez:ndg:i m:ðø b:_a dØK: B:aðg:a.  ekt:n:a dØ:K: J:ðl:kr m:ri.
      v:h AaúK:aðø p:r haT: rK:kr raðn:ð l:g:a,  c:iK:ðø m:arm:arkr.
      G:is:Ü n:ð s:m:J:ay:a --  Vy:aðø raðt:a hòø b:ðXa,   Q:ØS: hað ek v:h m:ay:aj:al: s:ð m:ØVt: hað g:I,  j:øj:al: s:ð CÜX g:I.  [245]  b:_i B:agy:v:an: T:i,  j:að Et:n:i j:ld m:ay:a- m:aðh kñ b:nD:n: t:að_ edy:ð.
      Aaòr daðn:aðø K:_ð haðkr g:an:ð l:g:ð --  Yeg:n:i Vy:aðø n:òn:a J:m:kav:ð.  Yeg:n:i.
      ep:y:Vk_aðø ki AaúK:ðø En:ki Aaðr l:g:i hØI T:iø Aaòr y:h daðn:aðø Ap:n:ð edl: m:ðø m:st: g:ay:ð j:at:ð T:ð.  ePr daðn:aðø n:ac:n:ð l:g:ð.
 [250]  uCl:ð B:i,  kÝdð B:i.  eg:rð B:i,  m:Xkñ B:i.  B:av: B:i b:t:ay:ð,  AeB:n:y: B:i eky:ð.  Aaòr n:S:ð m:ðø m:dm:st: haðkr v:hiø eg:r p:_ð.

To index of texts.

To index of  m:lhar.
Keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al:  March 2001.
Part 1 posted 26 Mar 2001. Part 3 posted 29 Mar 2001. Part 2 posted 30 Mar 2001.  Corrections and adjustments 31 Mar 2001.  Quintilineated by  ev:v:ðk Ag:rv:al: 8-9 July 2002. Resizing and further corrections 23-24 Aug 2002.