···
RETURN

Copeland, Brian R.

Ph.D. 1987  Stanford
Location (2023): UBC
Student(s)
10 listed
Anwar, Sajid
Cherniwchan, Jevan
Jinji, Naoto
McAusland, Carol
Najjar, Nouri
Qiu, Larry Dongxiao
Rus, Horatiu A.‚Äč
Stoyanov, Andrey
Wright, Donald
Yu, Zhihao
GrandStudent(s)
7 listed
Liu, Qing
Najjar, Nouri
Sui, Sui
Wei, Xing
Zhan, Chaoqun
Zhou, Mohan
Zhou, Mohan